II Wydział karny

 Właściwość rzeczowa:

- orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego, w pierwszej instacji z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.
- sprawy o wykroczenia,
- sprawy o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe,
- sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
- przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
- o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,

 

Postawowe informacje

W Wydziale Karnym sądu rejonowego prowadzi się repertoria:

 • K - dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • Ks - dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolnepoddanie się odpowiedzialności),
 • W - dla spraw o ukaranie za popełnione wykroczenie, w tym również wnioski o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy.
W Wydziale Karnym sądu rejonowego prowadzi się wykazy:
 • Ko gdzie wpisuje się pisma i wnioski w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, nie podlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, takie jak:
 1. o udzielenie pomocy sądowej,
 2. o skrócenie wykonania środka karnego,
 3. o zatarcie skazania,
 4. o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania,
 5. o zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej,
 6. o odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary,
 7. prośby o ułaskawienie,
 8. o odtworzenie akt sprawy,
 9. o przyjęcie do depozytu sądowego,
 10. o umorzenie, odroczenie, odwołanie odroczenia, rozłożenie na raty, odwołanie rozłożenia na raty kary grzywny lub kosztów sądowych,
 11. o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczną lub orzeczenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
 12. o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono,
 13. o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi (z wyłączeniem art. 35 k.p.k.),
 14. o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,
 15. o oddanie pod dozór lub o zwolnienie od dozoru,
 16. o zmianę, uchylenie lub ustanowienie obowiązku nałożonego na skazanego,
 17. o zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności,
 18. o uznanie za wykonane środków karnych po upływie połowy okresu, na który je orzeczono,
 19. o zamianę kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub pozbawienia wolności,
 20. z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 21. o wydanie orzeczenia na podstawie art. 201 i 204 kkw,
 22. o wznowienie postępowania,
 23. o unieważnienie orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego,
 24. o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 25. o wydanie listu żelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym,
 26. o przekazanie w trybie art. 11 a ustawy - Przepisy wprowadzające k.p.k.,
 27. o uchylenie mandatu,
 28. pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy,
 29. zażalenia na zatrzymanie,
 30. o zabezpieczenie zajętego przedmiotu,
 31. o zatarcie skazania,
 32. wnioski szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji w trybie art. 23 ust. 1 i 4 z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 33. innne wnioski i czynności dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach karnych, w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia kończące się wydaniem postanowienia.
 • Kp - gdzie wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:
 1. zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia,
 2. zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów,
 3. zażaleń na zatrzymanie osoby,
 4. zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego,
 5. wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji,
 6. zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego,
 7. zażaleń oskarżonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka,
 8. zarządzenia - na wniosek prokuratora - kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie wydanych w sytuacjach nie cierpiących zwłoki, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalenia tych rozmów,
 9. wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego,
 10. wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa,
 11. przesłuchania - na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie - świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie,
 12. wniosków prokuratora o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową,
 13. wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,
 14. postanowień prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób,
 15. wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a kpk;
 16. wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego;
 17. nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.

Rejestr zmian dla: II Wydział karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-11-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-11-24
Opis zmiany:
b/d