I Wydział cywilny

Właściwość rzeczowa:
- sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych,
- sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy.Postępowanie spadkowe:

Niniejsza strona zawiera jedynie podstawowe informacje, o ewentualne porady prawne należy zwrócić się do adwokatów lub radców prawnych.


Każde pismo wszywane jest do akt sprawy (winno zawierać margines); a jego odpisy są doręczane stronie przeciwnej, stąd konieczność składania pism wraz z odpisami i załącznikami w odpowiedniej ilości.


Każde pismo składane do sądu w toczącej się lub zakończonej sprawie winno być opatrzone sygnaturą sprawy której dotyczy. Sygnatura ta znajduje się na wszystkich pismach otrzymanych z sądu.


Opłaty sądowej można dokonać w kasie właściwego sądu lub na jego konto (powołując sygnaturę sprawy - jeśli jest znana, a jeśli nie - należy wskazać wydział Sądu i strony postępowania). Opłatę można także wnieść poprzez naklejenie na piśmie znaków opłaty sądowej.


Jeśli kwota opłaty sądowej jest zbyt wysoka do uiszczenia dla strony postępowania, strona może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.


Na każdym etapie procesu strona może ustanowić swojego pełnomocnika. Może nim być adwokat, radca prawny, rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni strony i osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.


W toku postępowania strony są zobowiązane powiadomić niezwłocznie sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, w przeciwnym razie pisma będą pozostawiane w aktach sprawy i traktowane jako doręczone.


Podstawowe informacje:

Wydział I Cywilny

 

właściwość rzeczowa:


W postępowaniu procesowym (oznaczenie "I C"):

 

- o prawa majątkowe do 75.000zł (o zapłatę, odszkodowanie), w trybie uproszczonym sprawy oznaczane są symbolem I C-upr,

- o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

- o opróżnienie lokalu,

- o zachowek.


W postępowaniu nieprocesowym (oznaczenie "I Ns"):

- o stwierdzenie nabycia spadku,

- o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

- o otwarcie i ogłoszenie testamentu,

- o dział spadku,

- o zniesienie współwłasności,

- o zasiedzenie,

- o podział majątku dorobkowego małżonków.


W postępowaniu upominawczym i nakazowym (oznaczenie "I Nc"), jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione.


W postępowaniu nieprocesowym (oznaczenie „Co”)

- Zawezwanie do próby ugodowej,

- nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu,

 

Postępowanie procesowe:

Pozew, jest pismem wszczynającym postępowanie przed Sądem cywilnym. Pozew napisany w formie maszynopisu lub odręcznie (czytelnie) należy złożyć wraz z odpisami w ilości odpowiadającej liczbie pozwanych w spawie.

 

Pozew musi zawierać: oznaczenie Sądu oraz wydziału, oznaczenie stron (powoda, pozwanego) oraz ich dokładne adresy. W pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu, określić żądania oraz okoliczności faktyczne na ich poparcie, a także wskazać dowody (dokumenty, świadków).

 

Pozew winien zawierać zwięzłe i precyzyjne uzasadnienie żądań i być opatrzony własnoręcznym podpisem.

 

Strona wnosząca o przesłuchanie świadka zobowiązana jest do wskazania adresu na jaki będzie można skutecznie doręczyć świadkowi wezwanie do sądu.

 

Sprawę należy złożyć w Sądzie właściwym miejscowo i rzeczowo do jej rozpoznania. Sprawa złożona do niewłaściwego Sądu zostanie przekazana sądowi właściwemu.

 

Strona pozwana określa swoje stanowisko oraz twierdzenia w sprawie w formie odpowiedzi na pozew w zakreślonym terminie. Brak odpowiedzi na pozew oraz nieobecność pozwanego na rozprawie może skutkować wydaniem wyroku zaocznego.

 

Jeśli pozwany zgadza się z twierdzeniami zawartymi w pozwie - uznaje powództwo, jeśli kwestionuje roszczenie - wnosi o jego oddalenie - wówczas winien przytoczyć okoliczności i wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń.

 

Dalsze pisma składane w sprawie tytułowane są pismami procesowymi.


Rejestr zmian dla: I Wydział cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-11-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-11-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Złotowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-11-24
Opis zmiany:
b/d